oben links oben rechts
left border
Artykuły ˇ Forum ˇ Trofea koła ˇ Download ˇ Linki ˇ Galeria ˇ Szukaj ˇ Kontakt ˇ O czym szumi Knieja ? ˇ Okresy polowań ˇ Nasze obwody ˇ OdstrzałyKwiecień 23 2018 08:12:03
Nawigacja
Regulamin polowań zbiorowych
Myśliwi koła
Dokumenty koła
Jak zostać myśliwym WKŁ Knieja
Historia koła
Odstrzały
Zarząd
Prezes: Smuga
Łowczy: Sickboy
Podłowczy: Torreto
Sekretarz: V3slayer
Kryteria odstrzału
Sarny Rogacze
Jelenie Byki
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 301
Najnowszy Użytkownik: JoshTow
Ostatnie Artykuły
Regulamin polowań
Regulamin forum
Jakie kroki podjąć ż...
Puchary, skill'pointy
Podstawy gry w Deer ...
Radio
Bannery
Społecznościowy portal Wędkarskie wędkuję.pl
Społecznościowy Portal Wędkarski wedkuje.pl
Pzw Międzylesie Pod Trójmorskim Wierchem
Pzw Międzylesie
stat4u
VPS VIRTUAL PRIVATE SERVER
Regulamin polowań zbiorowych:
Rozdział 1. Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach

§1. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji.

§2. Nie celuje się i nie strzela do zwierzyny jeżeli:
        1. na linii strzału znajduje się myśliwy lub inne osoby, pojazdy lub budynki gospodarcze,
        2. zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień,
        3. linia strzału nie gwarantuje oddania strzału śmiertelnego.

§3.1. Myśliwy jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się bronią.
    2. W sytuacji, gdy myśliwemu towarzyszy osoba nieposiadająca uprawnień do wykonywania polowania (także stażysta), jest on obowiązany pouczyć ją o sposobie zachowania się na        polowaniu.

§4. Na polowaniu zbiorowym:
        1. nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych, uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu                przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada;
        2. nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi                        stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa;
        3. nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu;
        4. po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą;
        5. oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej; ograniczenie to nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon;
        6. strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m;
        7. strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m;
        8. oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo;
        9. nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż         100 m w terenie leśnym;
        10. wolno strzelać do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych myśliwych, jeżeli strzał oddaje się w górę pod kątem nie mniejszym niż 60°, a na linii strzału nie ma            gałęzi lub innych przeszkód;
        11. oddawanie strzału między poszczególnymi pędzeniami jest dopuszczalne za zgodą prowadzącego polowanie tylko do zwierzyny postrzelonej lub chorej.

Rozdział 2. Polowanie indywidualne

§5.1. Polowaniem indywidualnym jest polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim.
    2. Polowanie indywidualne nie może odbywać się z użyciem naganki lub podkładacza z psem.

§6. Polowanie indywidualne jest wykonywane w celu wejścia w posiadanie zwierzyny wydanej w odstrzale miesięcznym przez łowczego koła.

§7. Myśliwy po polowaniu powinien wpisać się do księgi ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu.

Rozdział 3. Polowanie zbiorowe

§8. Za polowanie zbiorowe uważa się polowanie z udziałem czterech i więcej myśliwych uprzednio powiadamiając łowczego koła.

§9.1. Prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami.
    2. Prowadzący polowanie może zlecić uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem.

§10.1. Podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie.
      2. Jeżeli polecenia wydawane przez prowadzącego polowanie zbiorowe lub sposób prowadzenia przez niego polowania są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub mogą zagrażać          bezpieczeństwu otoczenia, myśliwy może wycofać się z polowania, zawiadamiając o tym prowadzącego polowanie.
      3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, myśliwy zawiadamia o tym niezwłocznie zarząd koła.

§11. Polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą przystąpienia do odprawy myśliwych.

§12.1. Prowadzący polowanie w trakcie odprawy myśliwych powinien:
      1. poinformować, jaką zwierzynę, w jakiej ilości przewidziano do odstrzału;
      2. omówić obowiązujące zasady bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków terenowych i atmosferycznych, oraz przekazać inne uwagi dotyczące               polowania;
      3. sprawdzić dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu.
      2. Po odprawie dokonuje się losowania stanowisk; numeracja stanowisk zaczyna się od lewej flanki.
      3. Prowadzący polowanie może nie brać udziału w losowaniu stanowisk; w takim przypadku, po rozprowadzeniu ma obowiązek zająć stanowisko za ostatnim z rozprowadzonych                  myśliwych.

§13. Na polowaniu zbiorowym:
        1. myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego
        2. w czasie zajmowania stanowisk oraz na stanowisku myśliwy jest obowiązany zachowywać się cicho i spokojnie;
        3. po zajęciu stanowiska myśliwy, o ile to możliwe, nawiązuje łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach i w miarę możliwości potwierdza to widocznym ruchem            ręki;
        4. myśliwy pozostaje na stanowisku, aż do sygnału oznajmiającego koniec pędzenia,
        5. zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest dopuszczalne tylko w razie konieczności udzielenia pomocy osobie zaatakowanej przez zwierzynę

§14.1. Myśliwy po zajęciu stanowiska może strzelać do ukazującej się zwierzyny, pod warunkiem, że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska.
    2. Myśliwy może strzelać do zwierzyny znajdującej się co najwyżej w połowie odległości między stanowiskami z zastrzeżeniem ust. 3.
    3. Do zwierzyny znajdującej się bliżej stanowiska sąsiada wolno strzelać dopiero po oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strzałów lub po wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego     rezygnacji z oddania strzałów lub drugiego strzału.

§15.1 Obowiązek dochodzenia i dostrzelenia postrzałka spoczywa na myśliwym, który go postrzelił.
      2. Prowadzący polowanie obowiązany jest dopilnować spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
      3. Prowadzący polowanie, na prośbę myśliwego, powinien udzielić mu pomocy podczas dochodzenia postrzałka zwierzyny grubej.
      4. Myśliwy dochodzący postrzałka nie może wymagać przerwania polowania.
      5. Myśliwy powracający z poszukiwania postrzałka jest obowiązany zatrzymać się w bezpiecznym miejscu; może włączyć się do polowania po zakończeniu pędzenia i zgłoszeniu                  powrotu prowadzącemu polowanie.

§16.1. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie, może wziąć w nim udział za zgodą prowadzącego polowanie, nie wcześniej niż po zakończeniu rozpoczętego pędzenia; nie może żądać             powtórzenia losowania stanowisk i zajmuje stanowiska według wskazań prowadzącego polowanie.
     2. Uczestnik polowania, który zamierza opuścić polowanie przed jego zakończeniem, może to zrobić w przerwie między pędzeniami i po powiadomieniu prowadzącego polowanie.
     3. Do obowiązków prowadzącego polowanie należy poinformowanie wszystkich uczestników o dołączeniu lub wycofaniu się uczestnika polowania.    

§17. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone z chwilą ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie.


Zarząd WKŁ Knieja z dn. 14 kwietnia 2009 roku.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Obecnie polujemy na:
Moon
Pogoda
right border
unten links unten rechts


209439 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie